Reglementen & weetjes

ADMINISTRATIE                
Het schermseizoen loopt van 1 oktober tot 30 september. De betaling van het lidgeld dient ten laatste op 15 september op de rekening van de club gestort te worden. Wegens de verhoging   van de licentiebedragen door de Vlaamse schermbond, zijn wij genoodzaakt het lidgeld aan te  passen. Het lidgeld bedraagt 265 euro voor de jeugd(tot 18 jaar) en 300 euro voor de volwassenen. Rekeningnummer BE73 3930 4706 1560, BIC BBRUBEBB. Het aansluitingsformulier en het medisch attest dient zo spoedig mogelijk volledig ingevuld te worden.  Indien deze niet tijdig terugbezorgd worden wordt er geen licentie uitgereikt en zijn de schermers niet verzekerd. Sinds dit jaar is het verplicht het rijksregisternummer te vermelden bij de aanvraag van een licentie.      
 
KLEEDKAMERS 
De sportzakken mogen niet in de kleedkamers blijven. Na het omkleden worden deze in de zaal gebracht. De kleedkamers zijn geen vergaderzalen. De douchegebruikers worden verzocht de douche te reinigen na elk gebruik. 
 
DEELNAME AAN TORNOOIEN 
Onze club investeert in gediplomeerde lesgevers. Zij bereiden de schermers voor om deel te nemen aan diverse tornooien die georganiseerd worden door verschillende clubs in Vlaanderen en Wallonië. De tornooikalender wordt uitgehangen op het bord en de jaarplanning vind je terug in de onthaalbrochure. Bij wijziging wordt de jaarplanning doorgemaild naar de schermers. Gelieve deze te consulteren. Alle inschrijvingen aan tornooien gebeuren via het clubsecretariaat, waarbij je ook extra informatie kunt krijgen. De deelname aan tornooien gebeurt steeds in samenspraak met de lesgever. De inschrijvingen aan wedstrijden gebeuren altijd via het clubsecretariaat. Het is niet toegelaten zich rechtstreeks in te schrijven. Wij vragen aan alle schermers  om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze wedstrijden.  Wij zijn ons ervan bewust dat dit een extra inspanning vraagt aan de ouders. Indien meerdere jonge schermers deelnemen bestaat de mogelijkheid om een coach/begeleider mee te zenden. De kosten van de begeleider/coach zijn ten laste van de deelnemers. De trainer is verantwoordelijk voor het verloop van de competitie (o.a. voeding enz…) 
 
STIPTHEID EN DISCIPLINE 
De schermsport is een disciplinaire sport. Wij vragen daarom stipt aanwezig te zijn op de trainingen uit respect voor de lesgevers. Om de lessen niet te storen wordt aan de ouders  gevraagd aanwezig te zijn ten vroegste 10 minuten voor het einde van de les.  Iedereen moet actief deelnemen aan de opwarming en de lessen. Het is verplicht een trainingspak en sportschoenen te dragen tijdens de opwarming. Het is niet toegelaten te schermen in korte broek of t-shirt met korte mouwen. Tijdens de schermlessen is het verplicht schermkledij te dragen. (veiligheid). Na de training is de zaal leeg. Alle achtergebleven materiaal is terug te bekomen aan € 1.00. 
 
HERSTELLING VAN WAPENS 
Als schermer is het belangrijk je eigen wapen te kunnen herstellen. Indien er interesse is zal een les  “ herstelling schermmateriaal “ gepland worden. Hiervoor dien je je naam door te geven aan het secretariaat.   
 
VERZEKERING 
Alle schermers zijn verzekerd via de Vlaamse Schermbond. Bij een ongeval vraag je naar een aangifteformulier. De verzekering geldt voor de opwarming buiten en binnen, de weg van en naar de schermkring.  Diegenen die tijdens de trainingsuren op eigen initiatief de zaal verlaten, doen dit op eigen verantwoordelijkheid. Wij dringen erop aan dat de ouders van de jonge schermers hun kinderen tot in de schermzaal begeleiden en ze daar ook terug op te pikken.  
 
A.R.A.B. EXAMENS 
Zoals in andere sporten zijn er ook in de schermsport verschillende graden. Regelmatig worden hiervoor examens ingericht. De lesgevers werken met de leerlingen om aan deze examens te kunnen deelnemen. De geslaagden ontvangen een diploma, een schermerboekje en een badge. Deze examens zijn zowel voor jeugd als voor volwassenen. BLOSO eist voor sommige opleidingen dat de kandidaten één of meerdere graden behalen. 
 
SCHEIDSRECHTERS 
Wij hebben dringend nood aan gediplomeerde scheidsrechters. De Vlaamse Schermbond richt regelmatig sessies en examens in. Wij rekenen op inschrijvingen vanuit onze club. 
 
 
OPLEIDINGEN LESGEVERS 
De Vlaamse Schermbond organiseert in samenwerking met de Vlaamse trainersschool jaarlijks opleidingen. Wij dringen erop aan dat onze jeugd( vanaf 16 jaar) zich hiervoor inschrijft. Informatie bij het secretariaat. 
 
 
NIEUWE LEDEN 
Aan de nieuwe leden wordt een proefperiode aangeboden van 4 trainingen.  Kostprijs : 30 euro ( verzekering inbegrepen)  

Huishoudelijk reglement

2017-2018 Weetjes